ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์

 

      ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ระบุไว้ต่อไปนี้  เป็นข้อตกลงระหว่าง บริษัท  ไทนเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด กับลูกค้า โดยทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการซื้อสินค้าออนไลน์(ข้อตกลง) ฉบับนี้ด้วย

 1. คำนิยาม

“บริษัท”         หมายถึง บริษัท  ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด หมายรวมถึง ผู้ผลิตที่ได้แต่งตั้งอย่างเป็นทางการของบริษัท

“ลูกค้า”          หมายถึง บุคคล, นิติบุคคล, บริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือ หน่วยงานใดที่ทำคำสั่งซื้อหรือรับบริการกับบริษัท

“สินค้า”          หมายถึง ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการอื่นๆ ที่บริษัทจำหน่ายบนเว็บไซด์นี้

“เว็บไซด์”       หมายถึง เว็บไซด์    www.bwelldrinks.com

“ราคาสินค้า”   หมายถึง ราคาสินค้าก่อนหักส่วนลด หรือราคาสินค้าที่อยู่ในโปรโมชั่นการลดราคาโดยไม่รวมค่าขนส่ง

“ส่วนลด”        หมายถึง ส่วนลดจากราคาสินค้า หรือจากคะแนนสะสม หรือจากคูปองส่วนลด หรือจากรายการส่งเสริมทางการตลาดของบริษัท

“คู่สัญญา”       หมายถึง บริษัท กับ ลูกค้า

 1. ข้อตกลงทั่วไป

2.1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงฉบับนี้  ตลอดจนเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และรายละเอียดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

2.2. การใช้งานเว็บไซด์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างต่อเนื่อง หรือเพียงบางขณะ  ถือว่าลูกค้ารับทราบและตกลงตามข้อตกลงฉบับนี้ทุกประการ หากลูกค้าไม่เห็นด้วยตามข้อตกลงฉบับนี้รวมตลอดถึงข้อตกลงที่แก้ไขใหม่ ลูกค้าสามารถยุติการใช้งานเว็บไซด์นี้ได้ตลอดเวลา

2.3. ข้อตกลงฉบับนี้ ถือเป็นสัญญาซื้อขายสินค้าและ/หรือผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า โดยถือตามรายละเอียดที่ปรากฏตามข้อตกลงนี้ หากข้อตกลงระหว่างบริษัทกับลูกค้าข้อใดขัดแย้ง หรือแตกต่างจากข้อตกลงนี้บริษัทกับลูกค้าตกลงยึดถือตามข้อตกลงนี้เป็นหลัก

2.4. ในการเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการขายสินค้า กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรือลูกค้าที่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฎหมาย

2.5. เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการเว็บไซด์นี้ บริษัทถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงและข้อตกลงนี้ทุกประการ  และลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการจัดการข้อมูลของลูกค้าได้  ไม่ว่าลูกค้าจะได้ทำการลงทะเบียนในขณะเข้าใช้เว็บไซด์ก่อนหรือไม่ก็ตาม

2.6. การทำคำสั่งซื้อ และ/หรือการปฏิเสธ และ/หรือการยกเลิกสินค้า ถือเป็นการกระทำโดยลูกค้า ลูกค้าย่อมผูกพันตามคำสั่งดังกล่าวทุกประการ

2.7. บริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า  ข้อมูลสินค้า  ภาพถ่ายของสินค้า ที่ปรากฏในแคตตาล็อค หรือคำบรรยายในเว็บไซด์  หากมีข้อผิดพลาดอันอาจเกิดจากการจัดพิมพ์  สี  หรือจากการบรรจุภัณฑ์  บริษัทถือเป็นเพียงการนำเสนอเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ลูกค้าเท่านั้น  บริษัทไม่ถือว่าข้อผิดพลาดดังกล่าว  เป็นข้อตกลงในการซื้อขาย

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

3.1. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า บรรดาข้อมูล ข่าวสาร ภาพ ภาพถ่าย ซอฟแวร์ แบบอักษร รูปแบบของเว็บไซด์ และสื่ออื่นๆ ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ลิขสิทธิ์  หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ลูกค้าตกลงจะไม่ทำการคัดลอก ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูล หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอันเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือผิดต่อกฎหมาย โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือให้ลูกค้ากระทำการอย่างใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้ายินยอมจะไม่ใช้สิทธิ์โต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

 1. ราคาสินค้า และการชำระเงิน

4.1. สินค้า รายละเอียดของสินค้า  ราคา  และขนาดของผลิตภัณฑ์  ที่ปรากฏบนเว็บไซด์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

4.2. สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์  หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของบริษัท  หรือบริษัทและลูกค้าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

4.3. รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น  ขนาด  คุณภาพ  ความสูง  และสี  ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซด์

4.4. เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซด์แล้วถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น  บริษัทยังไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับลูกค้าจนกว่าบริษัทจะได้ทำการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

4.5. บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า  หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี  หรือเลิกทำการผลิต  หรือเหตุอื่นใดก็ตาม  ที่ทำให้บริษัทไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้  โดยบริษัทจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้กับลูกค้าต่อไปตามระบบ

 1. การชำระเงิน

5.1. ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขายและ/หรือรับบริการ  จะถือเป็นราคาแน่นอนก็ต่อเมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อจนครบขั้นตอนแล้วเสร็จเป็นสำคัญ ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 • บัตรเครดิต บัตรเดบิต
 • ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
 • อื่นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

5.2. กรณีที่ลูกค้าชำระเงินหักผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ลูกค้าต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซด์  หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า

 1. การส่งสินค้า

6.1. สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซด์เป็นสำคัญ โดยบริษัทอาจแจ้งถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบผ่านช่องทางอีเมลหรือ SMS และช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

 1. ข้อกำหนดความรับผิดชอบ

7.1. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว

7.2. รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซด์นี้  เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่  ไม่เป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

 1. การคืนสินค้า การคืนเงิน

8.1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนสินค้าหรือบริการใดๆรวมทั้งการคืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดขึ้นก่อนการส่งมอบเท่านั้น