**ตามหน้าบัตรประชาชน**
*แสดงผลลำดับ ตามเบอร์โทร กรุณาพิมพ์ให้ถูกต้อง*
**ในกรณีที่ไม่สามารถอัพโหลดผ่านสมาร์ทโฟนได้ ให้ใช้เป็นระบบ PC แทน**
✨เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1.ซื้อสินค้า ชนิดใด ขนาดใด ก็ได้ ทุกช่องทางของบีเวล Line My Shop >>> https://shop.line.me/@bwelldrinks , Facebook >>> https://citly.me/BATJs ,Shopee, Lazada, JD Central
2.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องซื้อสินค้า และชำระเงินสำเร็จในระหว่างระยะเวลากิจกรรม ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มียอดสั่งซื้อสินค้าตามที่กำหนดสูงสุด ในระหว่างระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
3.รางวัลสำหรับผู้ที่มียอดซื้อสูงสุด
ลำดับที่ 1-5 แผ่นทองจากวัดกังหันเทพเจ้าแช่กงมิว พร้อมทำพิธีปลุกเสก + ลายเซ็นสดไบร์ท + ถ่ายรูปคู่ + ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ลำดับที่ 6-20 ด้ายแดงนำโชคจากวัดหวังต้าเซียน พร้อมทำพิธีปลุกเสก + ลายเซ็นสดไบร์ท + ถ่ายรูปคู่ + ได้เข้าร่วมกิจกรรม
4.ผู้ที่มียอดซื้อสูงสุดจะได้รับของรางวัล จำนวน 20 ท่าน เรียงลำดับมากไปหาน้อย
5.ระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม – วันที่ 22 ธันวาคม เวลา 00.00 น.
6.อัพเดตยอด Top Spender จำนวน 2 ครั้ง วันที่ 19 ธันวาคม เวลา 15.00 น. และวันที่ 21 ธันวาคม เวลา 15.00 น.
7.ประกาศผลวันที่ 23 ธันวาคม เวลา 17.00 น.
8.สามารถรับของรางวัลจากมือไบร์ท ในวันที่ 25 ธันวาคม 65 เวลา 14.00 น.
9.ในกรณีที่มีผู้ซื้อสินค้ามูลค่ารวมสูงสุดเท่ากัน ผู้ที่ชำระเงินสำเร็จก่อน จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับรางวัล
10.การตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี
11.ทางบริษัทฯ ขอสวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ในการรับรางวัล
12.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมยอดซื้อ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์เดียวกันเท่านั้น โดยจะต้องแจ้งหรือใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนทุกครั้ง เมื่อทำการซื้อสินค้าจากทุกๆ ช่องทาง
13.คำสั่งซื้อตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ต้องเป็นคำสั่งซื้อสินค้าที่สมบูรณ์ กล่าวคือ คำสั่งซื้อสินค้าที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังถือเป็นโมฆะ
14.ผู้ได้รับรางวัลที่สละสิทธิ์/หรือได้ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจใช้สิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัทฯ เพื่อเป็นการชดเชยในมูลค่าของของรางวัล หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ พร้อมสุ่มผู้โชคดีคนต่อไป โดยการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
15.ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
16.ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
17.ทุกท่านที่เข้าร่วมงาน ต้องตรวจ ATK และมีผลเป็นลบก่อนเข้าร่วมงาน